FORSIDE NY DELTAGER? TILMELDTE SPILLERE LIGA CUPS/TIPS LADDER COMMUNITY REGLER/INFO KONTAKT DOWNLOADS

DMTS REGLER

Almindelige regler:

§1. Om DMT FIFA-online
DMT FIFA-online (www.fifa-online.dk) er en uafhængig online turnering, hvor den nyeste version af EA Sports "FIFA-serie" benyttes.

Stk 1. Revision af DMT FIFA-onlines regelsæt
Revision af regelsættet kan kun finde sted efter foregående debat blandt divisionsspillere i DMT FIFA-online. Denne debat vil normalt foregå via DMT FIFA-onlines forum

Større ændringer i reglerne, eller ændringer der vurderes til at have større betydning for DMTs fremtid bør resultere i flertalsafstemning blandt DMT FIFA-onlines medlemmer – se evt. §3 stk. 2.

§2 Spillere i DMT FIFA-online
For at opnå spillerstatus i DMT FIFA-online kræves optagelse via turneringens ladderturnering via en seriøs og længerevarende deltagelse i denne. Alle aktive divisionsspillere i DMT FIFA-online har spillerstatus.

Alle der ikke allerede deltager i DMT FIFA-online, og som ikke er udelukket eller har karantæne i turneringen, jvf. §2.1., kan søge om optagelse i DMT FIFA-onlines ladderturnering.

§2.1. Karantæne og udelukkelse fra DMT FIFA-online
Spillere der melder sig ud af turneringen i utide, eller som er blevet smidt ud af turneringen kan ikke deltage i de 2 efterfølgende sæsoner i DMT FIFA-online. Dog kan man deltage i ladderturneringen, såfremt karantænen udløber i den næstkommende sæson.

Ledelsen kan til enhver tid idømme en spiller karantæne, såfremt der er dokumenteret trusler, misbrug, snyd eller injurier, beskyldninger og lignede mod andre deltagere i DMT FIFA-online - eksempelvis via DMT FIFA-onlines officielle forum.

Ledelsen kan ligeledes idømme en spiller udelukkelse på ubestemt tid fra DMT FIFA-online, såfremt ovenstående retninglinier er overtrådt flere gange eller spillerens forseelse har været af særlig grov karakter.

Udelukkelser og karantæner inklusiv begrundelse skal offentliggøres via DMT FIFA-onlines forside.

Denne type afgørelser kan appelleres til DMT-udvalget - jvf. §3.1.

2.1.1. 25% reglen
Har en spiller fået dømt 25% af sine kampe som 0-5 eller 0-0, vil ledelsen sende spilleren en advarsel, får spilleren flere dømte kampe, vil han uden varsel blive ekskluderet af DMT FIFA-online. Dette bliver gjort løbende under afviklingen af en sæson.

Der skal dog mindst være afviklet to fulde spillerunder i sæsonen før en spiller kan ekskluderes fra DMT FIFA-online pga. 25% dømte kampe.

Såfremt turneringen er i sin sidste runde, kan en deltager ekskluderes uden foregående skriftlig advarsel, hvis denne slutter turneringen med flere end 25% dømte kampe.

Stk. 1. I tilfælde af en karantæneramt spiller har afviklet mere end 50% af sine kampe.
Hvis den udmeldte/udsmidte spiller har spillet 50% eller mere af sine kampe, vil resten af resultaterne blive 5-0 til modstanderen. Såfremt der er spillet en gang mod alle modstandere.

Stk. 2. I tilfælde af en karantæneramt spiller har afviklet mindre end 50% af sine kampe
Hvis den udmeldte/udsmidte spiller har spillet 50% eller derunder af sine kampe, bliver resultaterne, og statistikkerne blive fjernet fra deres modstanderes point.

Stk. 3 25 % reglen bliver beholdt men Ledelsen har ret til at uddelel advarsler og evt udsmidning af DMT ved spil stop midt i det heke, især i slutningen af sæsonen hvis en person ikke gider spille eller ikke kan noget og prøver at omgåes 25 % reglen, foreksempel hvis man har spillet alle sine kampe indtil sidste runde og man ikke gider og man så udnytter at man kan have op til 25 % dømte kampe.
 

§3 Ledelse i DMT FIFA-online
DMT FIFA-online ledes af en demokratisk valgt ledelse, der udpeges ved afstemning blandt alle
med spillerstatus i turneringen.

Stk. 1. Ledervalg
Der udskrives ledervalg, såfremt der er generel stemning herfor blandt deltagere med spillerstatus i DMT FIFA-online.

Almindeligvis bør der udskrives ledervalg når den siddende ledelse har siddet 1 år.

Man skal ikke være aktiv og deltage i divisionerne for at kunne stille op til ledervalg, men er en god ide at deltage i DMT for at være leder

Medlemmer af Ledelsen skal ikke have spillerstatus i DMT FIFA-online, men igen må det siges at det er en god ide at have spillerstatus og deltage i DMT.

Stk. 2. Afstemninger
Ved emner der er af afgørende karakter for DMT FIFA-onlines fremtid, eller ved emner der skaber generel uenighed blandt deltagere med spillerstatus i DMT FIFA-online kan ledelsen udskrive en afstemning om emnet.

Såfremt der skal tages en beslutning, der kræver en afstemning blandt deltagere med spillerstatus i DMT FIFA-online nedsætter ledelsen afstemningen, og fastlægger på forhånd en dato hvorved afstemningen offentliggøres på forsiden..

Afstemningen skal offentliggøres på forsiden, ligesom resultatet af afstemningen skal.

§3.1. DMT-udvalget
DMT-udvalget er et appeludvalg under DMT FIFA-online, hvortil ledelsesbeslutninger kan ankes. Udvalget kan frit omstøde beslutninger taget af den til enhver tid siddende ledelse i DMT FIFA-online, såfremt sagen er anket til DMT udvalget.

DMT-udvalget er forpligtet til at overholde eksisterende regler i DMT FIFA-online.

DMT-udvalget består af en repræsentant fra den til enhver tid siddende ledelse, samt to medlemmer, der frivilligt melder sig til udvalget - disse vælges ved afstemning blandt medlemmer i DMT FIFA-online.

Der bør vælges suppleanter til DMT-udvalget. Disse indtræder såfremt medlemmer af udvalget er forhindrede i at deltage i en afgørelse af en sag, eller såfremt et medlem ikke kan deltage i afgørelsen af en sag pga. inhabilitet - jf. § 3.1. stk. 1

Man skal være aktiv og deltager i divisionerne for at kunne stille op til udvalgs valg

Medlemmer af DMT-udvalget skal have spillerstatus i DMT FIFA-online.

Ledelsens repræsentant i udvalget er forpligtet til at følge holdningen hos flertallet af ledelsens medlemmer.

Beslutninger truffet af DMT-udvalget skal offentliggøres via DMT FIFA-onlines forside.

Beslutninger i udvalget træffes via almindelige flertalsafstemninger.

Såfremt afstemningsresultatet er uafgjort vil den hidtidige beslutning blive stadfæstet.

Stk. 1. Inhabilitet
Medlemmer af DMT-udvalget kan ikke deltage i udvalgets afstemninger i forbindelse med sager, der involverer det enkelte medlem, eller i sager hvor det enkelte medlem vil kunne opnå en afgørende fordel/ulempe ved resultatet af udvalgets beslutning.

§4 Turneringer
DMT FIFA-online består som udgangspunkt af flg. turneringer: Et varierende antal divisioner, en ligacupturnering, en BMT-cup turnering, en Sub-cup turnering, samt en ladderturnering.

I særlige tilfælde og såfremt spillere i DMT FIFA-online udtrykker ønske herom, kan der nedsættes yderligere turneringer i løbet af en sæson.

Tilmelding til cupturneringer er frivillig, men forudsætter almindeligvis tilmelding til divisionsturneringen.

Antallet af divisioner afgøres af antallet af tilmeldte deltagere. Som udgangspunkt skal det tilstræbes at divisionerne har ca. tolv hold pr. division.

Såfremt der kan skabes flere end tre divisioner i DMT FIFA-online kan der evt. nedsættes flere sideløbende divisioner, i.e. to 2. divisioner osv.

Stk. 1. Sæsoner
Almindeligvis spilles der tre fulde sæsoner i løbet af et kalenderår. Datoerne for sæsonstart vil normalt være: sæson et (T1) - ca. 1/12 til ca. 1/3, sæson to (T2) - ca. 15/3 til ca. 15/6 og sæson tre (T3) - ca. 1/8 til 1/11.

Antallet af sæsoner kan dog ændres dog via en almindelig afstemning jf. §3 stk. 2.

Stk. 2. Kampe pr. sæson
Der spilles som udgangspunkt 4 kampe pr. 2 uger i divisionerne i DMT FIFA-online. I tillæg hertil kan lægges evt. liga- og/eller BMT kampe.

Stk. 3. Afgørelser ved pointlighed
I tilfælde af pointlighed er det indbyrdes kampe i den givne turnering der er afgørende, såfremt disse er uafgjort (der bruges IKKE udbanemål medmindre der eksplicitet er gjort opmærsom på dette) tæller den samlede målscoredifference.

Stk. 4. info om afvikling af kampe.
Fifa 2007 er klart bedst at afvikle over Easo, men det er intet krav.

I tilfælde af at placeringen endnu er uafgjort skal der afvikles endnu en kamp mellem de implicerede hold.

I cupturneringerne gælder dog specielle regler, der altid offentliggøres ved turneringernes begyndelse.

§4.1. Divisioner
Før hver sæson fastlægger ledelsen hvor mange divisioner, der skal spilles med i den kommende sæson.
Som udgangspunkt skal antallet af deltagere i divisionerne planlægges således, at det er muligt at afholde tre sæsoner i løbet af et kalenderår.

Stk. 1. Op- og nedrykning fra divisioner
Op- og nedrykning fastsættes af den til enhver tid siddende ledelse i DMT FIFA-online.

Ledelsen fastsætter op- og nedrykningsregler for den kommende sæson umiddelbart før sæsonstart. Disse offentliggøres på DMT FIFA-onlines forside.

Stk. 2. Op- og nedrykningsregler for indeværende sæson
For T1 2007 gælder følgende op- og nedrykningsregler - www.fifa-online.dk/docs/opognedrykningT206.doc

Stk. 3. Frasigelse af oprykning
Man kan IKKE frasige sig at rykke op, uanset hvordan man får en oprykningsplads.

§4.2. Ligacuppen
Der afvikles en ligacup turnering for hver sæson, der spilles i DMT FIFA-online.

Alle med spillerstatus kan deltage i ligacuppen.

Turneringen har såfremt andet offentliggøres ikke seedning.

Retningslinier for turneringen, samt regler for dømning af kampe kan findes på: www.fifa-online.dk/docs/retningslinier_for_cup_og_bmt.doc – disse regler kan før sæsonen ændres af den til enhver tid siddende administrator af Ligacuppen ved skriftligt opslag på Ligacup siden.

§4.3. BMT
BMT er en sideløbende Champions League lignende turnering, der afvikles en gang for hver sæson i DMT FIFA-online.

Turneringen består af et gruppespil med seksten hold og et efterfølgende finalespil, hvortil de to bedste fra hver gruppe er kvalificeret.

Retningslinier for afvikling af turnering, samt regler for dømning af kampe kan findes på: www.fifa-online.dk/docs/retningslinier_for_cup_og_bmt.doc – disse regler kan før sæsonen ændres af den til enhver tid siddende administrator af BMT ved skriftligt opslag på BMT siden.

Stk. 1. Kvalifikation til gruppespil
De hold som sluttede som nr. 1, 2 og 3 i superligaen, nr. 1 i 1. og 2.division A og B.  nr. 1. i ligacuppen, nr. 1 i BMT  fra foregående sæson er automatisk kvalificeret til BMT, de resterende pladser bliver fundet ved hjælp af en kvalifikationsturneringen.

Såfremt hold er kvalificeret via flere meritter foretrækkes resultaterne i følgende rækkefølge; BMT, Ligacup, placering i turneringen, Subcup.
Såfremt et hold ikke tilmelder sig BMT går pladsen videre til den næstplacerede fra den turnering, der udløste den automatiske kvalifikation.

Alle med spillerstatus i DMT FIFA-online kan melde sig til kvalifikationsspillet i BMT, såfremt disse ikke er automatisk kvalificerede til gruppespillet.

§4.4. Subcup
Subcup er en sideløbende UEFA-cup lignende turnering, der søges afviklet en gang for hver sæson i DMT FIFA-online.

Turneringen består af et gruppespil og et efterfølgende finalespil, hvor 3´erne fra BMTS gruppespil føres ind i første runde af finalespillet.

Retningslinier for afvikling af turnering, samt regler for dømning af kampe kan findes på: www.fifa-online.dk/docs/retningslinier_for_cup_og_bmt.doc – disse regler kan før sæsonen ændres af den til enhver tid siddende administrator af Subcup ved skriftligt opslag på Subcup siden.

Alle med spillerstatus i DMT FIFA-online kan melde sig til kvalifikationsspillet i Subcup. Herudover anbefales det, at alle spillere udenfor division inviteres med i Subcup turneringen.

§4.5. Kingdom cup
Kingdom cup er en sideløbende Ryder Cup lignende turnering, der søges afviklet en gang for hvert kalenderår.

Turneringen består af to hold, der udgøres af spillere fra hhv. Sjælland/Øerne og Jylland/Fyn.

Der stilles med fem deltagere på hvert hold, samt hertil to reserver for hvert hold.

Turneringens struktur fastsættes til enhver tid af den siddende administrator for kingdom cup.

Stk. 1. Kaptajner
De to kingdom cup hold ledes af to kaptajner, der repæsenterer hver deres landsdel. En kaptajn skal være bosiddende i den landsdel han repræsenterer.

En kaptajn har som primære opgave at bestemme hvilke spillere, der skal deltage i kingdom cup.

Alle med spillerstauts i DMT FIFA-online kan melde sig som kaptajn til kingdom cup.

En kaptajn kan ikke deltage i kingdom cup.

Stk. 2. Spillere
Alle med spillerstatus i DMT FIFA-online kan melde sig som spiller til kingdom cup.
Spillerne til de to hold udvælges suverænt af dem til enhver tid siddende kaptajn.

§5 Ikke spillede kampe
Kampe der ikke er spillet inden den på forhånd fastsatte deadline vil til enhver tid kunne dømmes af ledelsen til et af flg. resultater; 0-0, 5-0 eller 0-5.

Har ingen af deltagerne inden deadline har gjort DMT FIFA-online opmærksom på, hvorfor kampen ikke er blevet afviklet, vil kampen som udgangspunkt blive dømt uafgjort 0-0 - og begge hold vil få et point.

Er det en kamp i en cupturnering vil begge hold udgå af turneringen.

Er det en playoff kamp vil den adgangsgivende plads afgøres via lodtrækning.

Stk. 1. Kontakt ang. afvikling af kamp

Det er hver enkelt deltagers pligt at kontakte modstanderen indenfor en uge fra rundestart for at få planlagt kampen. Har man ikke kontaktet sin modstander bør dette tælle betydeligt i overvejelsen af hvordan en kamp skal dømmes.

Reagerer en modstander ikke på en henvendelse eller har man oplevelsen af at modstanderen er generelt modvillig eller besværlig at aftale tid for afvikling af kampen med skal man indrapportere dette til ledelsen senest søndag kl. 24! før rundens deadline - dvs. dagen før rundeafslutning.

Stk. 2. Vurdering af en deltagers tilstedeværelse og kontaktfleksibilitet
En deltagers løbende tilstedeværelse, eller mangel på samme, på MSN eller tilsvarende Internet Messenger programmer, der er almindeligt anvendt i DMT FIFA-online, bør tælle betydeligt i overvejelsen af hvordan en kamp skal dømmes.

Indberettes problemer med en modstander fra flere af hinanden uafhængige deltagere bør dette tælle betydeligt i overvejelsen af hvordan en kamp skal dømmes

Gentagne problemer med kontakt til en deltager rapporteret fra flere af hinanden uafhængige deltagere kan medføre en skriftlig advarsel og i yderste konsekvens eksklusion fra DMT FIFA-online.

Stk. 2. Afvikling på trods af manglende aftale om afvikling
Møder man ikke ikke op til et aftalt tidspunkt, kan kampen uden videre dømmes 0-5, men det er stadig tilladt at afvikle den på et andet tidspunkt.

Stk. 3. Afvikling af dømte kampe
Det er til enhver tid tilladt at afvikle en dømt kamp såfremt begge parter ønsker dette. Resultatet vil herefter erstatte det hidtidige resultat.

Stk. 4. Appellering af dømte kampe
Kampe der er dømt af ledelsen vil til enhver tid kunne appelleres til DMT-udvalget jvf. §3.1.

Deadline for klager til udvalget er 7 dage fra ledelsens beslutning medmindre andet offentliggøres ved besked om dømning.

Stk. 5. Dømning og Appellering af kampe fra andre turneringer end divisionsturneringen
Kampe fra andre turneringer end divisionsturneringen dømmes af den turneringsansvarlige.

Kampe der er dømt i disse turneringer kan appelleres til DMT-udvalget indenfor en deadline på 3 dage fra dømning med mindre en anden deadline offentliggøres af den turneringsansvarlige – jf i øvrigt §3.1.

§5.1. Udsættelse
Er man forhindret i at spille kampen inden deadline kan man ansøge DMT FIFA-online om at få kampen udsat.

Det er vigtigt, at man gør både sin modstander, og den til enhver tid ansvarlige for oversigten over ferie og pc-problemer opmærksom på, at man er forhindret i at spille den/de planlagte kampe.

Udsatte kampe vil fremgå af siden med det aktuelle kampprogram.

§6 MSN og email
Det er et krav at have en fungerende emailadresse, samt MSN for at deltage i DMT FIFA-onlines turneringer. Manglende efterlevelse af disse krav kan føre til eksklusion fra DMT FIFA-online.

§7 Debatforum
DMT FIFA-onlines officielle forum er underlagt censur fra de til enhver tid siddende moderatorer. Disse udpeges af den til enhver tid siddende ledelse.

Stk. 1. Warez, cracks og lign.
Forespørgsler på warez, cracks og lign. på debatforummet tolereres ikke og vil ved gentagne tilfælde kunne medføre udelukkelse fra debatforummet eller i ekstraordinære og gentagne tilfælde udelukkelse fra selve DMT FIFA-online jvf. §2.

Stk. 2. Generelle regler om adfærd og sprogbrug
Der henstilles til ordentligt sprogbrug og almindelig "takt og tone" på debatforummet under DMT FIFA-online.

§8 Holdtildeling og bytte
Holdtildeling og bytte foregår mellem sæsoner via DMT FIFA-onlines debatforum. Holdtildeling og bytte vil ligeledes blive offentliggjort via DMT FIFA-onlines hjemmeside.

Ved holdtildeling og bytte vil nye deltagere i DMT FIFA-online normalt først kunne vælge hold et stykke tid efter holdvalgsperioden er startet. Etablerede spillere i DMT FIFA-online har således eneret på holdbytte i en af ledelsen fastsat periode.

Tidligere medlemmer af DMT FIFA-online, der ikke er udtrådt af turneringen i utide kan ligeledes vælge hold på samme tid som etablerede spillere.

Holdtildeling og bytte foregår med ovenstående forbehold in mente efter først til mølle princippet!. Man kan dog kun vælge hold, der ikke er underlagt en kontraktligt binding med et andet medlem af DMT FIFA-online med spillerstatus jvf. §8.1.

Holdbytte varsles af ledelsen på DMT FIFA-onlines forside med mindst 48 timers varsel.

Man kan kun miste retten til holdet såfremt man bliver smidt ud af DMT FIFA-online, man melder sig ud af DMT FIFA-online eller hvis man skifter til et andet hold i forbindelse med en holdvalgsperiode

Kampregler:

§9. Spillefil
Der bruges en spillefil og evt. en ini.fil som gør alle hold lige i det til enhver tid aktuelle fifa-spil.

Disse spillefiler SKAL bruges. Spillefilerne kan blive opdateret i løbet af turneringen, og det er op til hver enkelt deltager at sørge for at de nyeste spillefil'er bruges i turneringskampe.

Såfremt det ikke er muligt at justere holdene, således at disse bliver lige, kan det vedtages at gennemføre en turnering på andre vilkår.

Dette skal dog vedtages via en afstemning blandt spillere i DMT FIFA-online.

Stk. 1. Justeringer
Selvjusteringer i DMT - Fifaforever´s spillefil er strengt forbudt og vil resultere i eksklusion fra turneringen.
 

Stk. 2. Spillernavne
Ændring eller ombytning af spillernavne er strengt forbudt og vil resultere i eksklusion fra turneringen.

§10 Mål fra egen banehalvdel
Det er streng forbudt at lave mål fra egen banehalvdel. Kun hvis ens modstander kan godkende at det var et reelt mål, vil et sådanne mål blive godkendt. Det er derfor påpeget at man benytter Fifa Mulitool, der indenholder Demotools samt Fifabot. Dette bruges som bevis matriale, hvis der skulle opstå diskussion om en sådanne scoring.

§11 Hosting
Hjemmeholdet har retten til at hoste, man kan godt give udeholdet lov til at hoste, såfremt man mener det giver en bedre forbindelse, eller at hjemmeholdet ikke kan hoste.

§12 Ændringer ved kampstart
Spillerne bestemmer selv formation, holdopstilling, taktik, dødboldstagere, straffesparksskytter og placering på banen.

Stk. 1. Indstillinger
Hosten skal sørge for at indstillingerne er som beskrevet under indstillinger. Er indstillingerne ikke korrekt indstillet, kan det resultere i at hosten taber kampen 5-0.

Stk. 2. Positioner
I holdopstillingen må kun indgå 1 målmand - og han SKAL stå på mål.

Overtrædes denne regel kan man dømme som taber 5-0.

Forsvarerne skal stå i forsvaret, spiller man med mindre end 4 forsvarsspillere, skal de resterende være på midtbanen. Angrebsspillerne skal være i angrebet, spiller man med mere end 2 angriber, skal de ekstra angribere være midtbane spillere.

Stk. 3. Karantæneramte spillere
Spillerner skal selv sørge for, at der ikke bliver anvendt spillere i karantæne.

En karantæne er ikke gældende før 1 fuld spillerunde efter den er pådraget. Dvs. at man skal vente til næste spillerunde går i gang, før man må afsone karantænen. På divisionssiden offentliggøres det hvilke/n kamp/e karantænen gælder.

Bruger man en spiller der i karantæne, kan man dømmes som taber 5-0.

Uafsonede karantæner skal under alle omstændigheder afsones i en anden kamp. Den turneringsansvarlige afgør hvilken kamp karantænen i så fald skal afsones i.

§13 Badplayer points
Badplayer point optælles efter hver runde, og karantæner tildeles i kampene i den følgende runde. Reglerne for Badplayer points kan ændres før sæsonstart via forgående diskussion på DMT FIFA-onlines forum.

For hver 2 point, spilleren får, gives 1 dags karantæne. Point overføres fra runde til runde

Gule og røde kort giver karantæne eller skadespause efter følgende pointsystem:
• Et gult kort giver 1 point til spilleren.
• Et rødt kort, forstået både i betydningen "to gule kort" og i betydningen "direkte rødt" giver 4 point til spilleren.
• Skader giver 2 point til spilleren, der udløser en skadespause svarende til en enkelt spilledag.

Eksempel: Hver karantæne tildeles i den rækkefølge de er optjent. Hvis der er 4 kampe per runde, og en spiller får rødt i kamp nr 2, så er der karantæne i kamp nr. 6 og kamp nr 7

§14 Indsendelse af resultat
Når kampen er færdigspillet, skal hjemmeholdet "og KUN hjemmeholdet" indsende en helt udfyldt formular.

Stk. 1. Indsendelsesfrist.
Resultaterne af kampene skal være indsendt inden den fastlagte deadline - dette er medmindre andet er bestemt altid er en mandag inden kl. 8.00.

§15 Personlig deltagelse
Deltagere skal selv spille deres kampe og må ikke lade venner og bekendte spille for dem, hvis de selv skulle være forhindrede. Overtrædelse af denne regel kan medføre eksklusion jvf. §2

§16 Afbrudt kamp
Hvis en kamp afbrydes før tid, skal man spille den resterende tid i en ny kamp. her medregnes IKKE evt. ekstra spilletid. dvs. bliver en kamp afbrudt i det 79. minut, spilles de resterende elleve minutter i en ny kamp!

Stk.1. Afbrudt kamp pga. udvisninger eller ved at det ene hold afslutter spillet før tid
Hvis en kamp afbrydes før tid p.g.a. for mange udvisninger, eller det ene hold afslutter spillet før tid kan følgende ske:
• Kampens resultat bliver til stillingen ved afbrydelse, samt yderligere fem mål til det hold der ikke afbrød kampen.
• Alle gule & røde kort modtaget i kampen tæller med.
• Skader på det hold, der afbrød kampen tæller med, mens skader på det hold, der ikke afbrød kampen IKKE tæller med.
• Man of the Match er spilleren, der har scoret flest mål.
• Gentagne tilfælde accepteres ikke, og kan medføre eksklusion fra turneringen jvf. § 2.

(c) 1998-2006 DMT - Din IP er 100.28.227.63